REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI


§1
Postanowienia ogólne

 1. Wydawnictwo „Nad Fosą” [dalej „Wydawnictwo”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Dane Wydawnictwa:
  Wydawnictwo Nad Fosą Jacek Taran, ul. Nad Fosą 44, 30-699 Kraków
  NIP: 677-213-88-59
  REGON 121514870
  tel. 505 757 663
  adres email: redakcja@nadfosa.com
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Towary są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 7. Oferta obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski. Realizacja zamówień zagranicznych jest traktowana indywidualnie i wymaga wcześniejszych ustaleń poprzez kontakt e-mail, list lub telefon.
 8. Każdorazowe zalogowanie się na stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


§2
Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Wydawnictwa.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Wydawnictwo potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty email. Wydawnictwo ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Wydawnictwa przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Wydawnictwo


§3
Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  a. za pobraniem – gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  b. przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Księgarnię numer konta w procesie realizacji,
  c. przelewem natychmiastowym,
  d. kartą płatniczą – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic.
  e. Wydawnictwo nie przewiduje mozliwosci odbioru osobistego
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Dotpay Sp. z o.o.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Księgarnia dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej zamawiającego.
 4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 5. Na zaksięgowanie przelewu na koncie Księgarni czekamy 3 dni robocze od momentu otrzymania zamówienia. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.


§4
Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Księgarnia wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej.
 2. Dostawa jest realizowana maksymalnie w terminie do 10 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 10:00-18:00). UWAGA! Nie ma możliwości określenia dokładnej godziny dostawy. Prosimy o podanie adresu dostawy, pod którym ktoś będzie mógł odebrać przesyłkę.
 3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od firmy.


§5
Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Wydawnictwa reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 3. Wydawnictwo ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Księgarni ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Księgarnię takiej opinii.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Księgarnia.
 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.


§6
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Wydawnictwu, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Klient zwraca towar do Wydawnictwa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Wydwnictwo sprawdzi stan przekazanego produktu.
 5. W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Wydawnictwo zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Wydawnictwo nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
 7. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:
  – spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (czyli przed upływem 14 dni od zawarcia umowy)
  – a Klient został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy w przypadku gdy Wydawnictwo spełniło świadczenie wcześniej (Ustawa o prawach konsumenta Dz.U z 2014 r, art. 38).


§7
Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Wydawnictwa materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (Newsletter).
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.


§8
Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Wydawnictwo zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Kupujący ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres redakcja@nadfosa.com
 3. Wydawnictwo stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
 4. Wydawnictwo nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących.


§9
Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Wydawnictwa (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Wydawnictwa.
 2. Zabronione jest: pobieranie materiałów w celu ich sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich, udostępniania materiałów na innych portalach internetowych, publicznego prezentowania.
 3. Złamanie tych zasad może narazić naruszyciela na odpowiedzialność karną i cywilną.


§10
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Wydawnictwa.
 2. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Wydawnictwa. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.